10,000 Bonus Claim B

4.99 USD

Claim blocks to expand your lands.