20,000 Bonus Claim B

9.99 USD

Claim blocks to expand your lands.