50,000 Bonus Claim B

19.99 USD

Claim blocks to expand your lands.